mei 03

Hamarithi viert feest!

Hamarithi bestaat 40 jaar en dat wordt met alle leden groots gevierd!

H

Hamarithi viert feest! Hamarithi bestaat dan 40 (+1 jaar). 
Al haar leden houden op zaterdag 29 juni twee shows. De middagshow zal beginnen om 14:30 uur. De avondshow zal starten om 19:00 uur. Beide shows zullen ongeveer 1,5 uur duren. 

Bent u er ook bij?

Koop uw kaarten snel online via:
https://zomershowhamarithi.nl/ w

Deel met vrienden:

okt 09

Gedragscode

Gedragscode / omgangregels s.v. Hamarithi

1.Inleiding

De zorg voor een veilige omgeving bij sportvereniging s.v. Hamarithi is essentieel om een situatie te scheppen waarin alle leden vrijuit en ongestoord kunnen sporten. Sportbeoefening en sportbeleving behoren prettig te zijn. Het bestuur van s.v. Hamarithi heeft daarom deze gedragscode opgesteld om duidelijk te maken welke omgangsvormen men wenst te zien binnen de eigen vereniging, maar ook in omgang met andere clubs en verenigingen.

Een onderdeel van een veilige sportomgeving zijn maatregelen om seksuele intimidatie te voorkomen. Daarom hebben we voor Hamarithi specifieke gedragsregels en preventiemaatregelen opgesteld ten bate van alle leden en specifiek voor de bescherming van onze jeugdleden.

Het doel van deze gedragscode is om bruikbare regels te geven voor de gewenste omgang of gewenst gedrag voor alle betrokkenen binnen Hamarithi. Deze regels moeten bijdragen aan een gezonde sportomgeving en sportsfeer, een respectvolle onderlinge omgang met elkaar en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Van al onze trainers en vrijwilligers, die in aanraking komen met kinderen of andere kwetsbare groepen. Vragen wij een Verklaring van goed gedrag (VOG). Bij nieuw aan te stellen trainers en vrijwilligers doen wij ook navraag bij sportverenigingen en/of organisaties waar men in het verleden heeft gewerkt.


2. Uitgangspunten

1. De oprechte wensen en de belangen van een lid hebben voorrang boven de wensen en belangen van de bestuursleden en/of trainers, mits niet in strijd met de statuten of huishoudelijk reglement.

2. Respectvolle onderlinge omgang wordt nagestreefd. Bestuursleden, (assistent)trainers, begeleiders en het vrijwilligerskader geven daarbij het goede voorbeeld.

3. Onder ongewenst gedrag verstaan we alle vormen van intimidatie, agressie en geweld, discriminatie of pesten.

4. Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als bij contact via communicatiemiddelen als telefoon, internet, e-mail, sociale media, etc.

5. Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker, maar van de wijze waarop het gedrag overkomt bij de persoon die het ondergaat.

6. Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te stellen in de omgang met elkaar.

3. Gedragsregels

Algemene gedragsregels:

1. Respecteer de privacy van je clubleden in ruime zin.

2. Ga op een respectvolle manier met elkaar om.

3. Onthoud je van ongewenst gedrag zoals schelden, grof taalgebruik, irriteren, geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en andere vormen van (verbale) agressie.

4. Ongewenst gedrag kan gemeld worden bij de vertrouwenspersoon.

5. Meld ongewenst gedrag ook als het onbedoeld door jezelf is veroorzaakt.

6. Bij wangedrag van jeugdleden worden direct de ouders geïnformeerd.

7.Gebruik de accommodatie en materialen zoals dat bedoeld is.

8. Heb respect voor de vertrouwelijkheid van informatie die je krijgt van de vereniging.

9. Draag de gedragscode ook uit naar o.a. toeschouwers, ouders, etc.

10. Ook buiten de sportzalen ben je een ambassadeur van de club. Zorg ervoor dat je de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt.


Specifieke regels voor trainers en begeleiders:

1. Zorg voor een omgeving waarin de sporter zich fysiek en emotioneel veilig voelt.

2. Leer de leden dat spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

3. Je hebt een voorbeeldfunctie.

4. Bedenk dat leden voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van de sport, verliezen trouwens ook.

5. Schreeuw niet en maak de leden nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen (zeker niet ten overstaan van derden).

6. Sporters hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

Specifieke Gedragsregels (ter preventie van seksuele intimidatie):

1. Veilige omgeving. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. Waardigheid. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. Seksuele intimidatie. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksueel misbruik . Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. Aanraking. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. Intimiteiten. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. Privéruimte. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer. Bij risicogevoelige situaties (bijvoorbeeld wassen/douchen, uitkleden en slapen gaan) zijn minstens twee leidinggevenden aanwezig. Indien er door omstandigheden maar een leidinggevende aanwezig kan zijn, dan moet ervoor gezorgd worden dat altijd meer dan 1 jongere aanwezig zal zijn.

8. Bescherming. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. Tegenprestaties. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. Naleving. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. Verantwoordelijkheid In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

4.Vertouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is voor onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk geweld of degelijke en hier met een onafhankelijk iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen Hamarithi. De VCP is er voor leden, ouders van leden, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers etc.

De taken van de VCP zijn vooral procedureel adviserend en omvatten :

• Eerste opvang/aanspreekpunt
• Doorverwijzen
• Preventieactiviteiten
• Voor Hamarithi treedt Jeroen Veldhuizen als VCP, bereikbaar onder telefoonnummer 0418 – 552714

Deel met vrienden:

sep 22

Goud op regiofinale!

Vroeg in de ochtend begonnen we de regiokampioenschap met Didi Pos. Didi is het afgelopen seizoen heel erg vooruit gegaan. Dat heeft ze deze wedstrijd mooi laten zien. Ze heeft mooie oefeningen laten zien met als hoogtepunt een 13.350 op balk! Ook scoorde ze op brug een hoog cijfer namelijk een 13.267. Helaas een element vergeten op vloer wat voor aftrek zorgde. Ze heeft het super gedaan. Zij kan zich 24e noemen van haar regio.

 

In de 3e wedstrijd kwam Amber de Gruijter in actie. Amber heeft vaak op wedstrijden wat tegenslagen gehad, maar daar liet ze vandaag niets van merken. Ze heeft hele strakke en nette oefeningen laten zien met zelfs een 11.300 op vloer. Van haar regio is ze dan ook 3e op de vloer geworden. Helaas moest Amber 2 keer de balk verlaten tijdens haar oefening. Daarnaast heeft ze wel een mooie brug oefening laten zien. Een hele mooie 11e plek!

En dan de allerlaatste wedstrijd vingen we Roosmarijn aan. Ze heeft super oefeningen laten zien met als vervolg op sprong en vloer 2e! Op brug en balk mocht ze dan ook 3e en 4e worden! Dit was de allerlaatste wedstrijd voor haar. Haar turn carrière mocht ze dan afsluiten als regiokampioen! Allemaal super goed gedaan meiden!

Deel met vrienden:

jun 30

Hamarithi voert spetterende FEEST-Shows op!


Alle leden trainden maandenlang om voor die ene dag, zaterdag 29 juni, te laten zien wat ze konden en straalden. Het thema van de zomershow lag snel voor de hand, dat werd feest. Daarna oefenen en zoeken voor de juiste kleding, schmink en kapsels.

Tijdens de shows kwamen er verschillende feesten voorbij. Het welbekende verjaardagsfeest, maar ook bruiloftsfeest, geboorte, Koningsdag, kinderfeestje, oud en nieuw en bevrijdingsdag.

Twee Hamarithi-iconen werden extra in het zonnetje gezet namens de KNGU. Zij kregen voor hun verdiensten een gouden speld uitgereikt. Jan Vos is al 40 jaar betrokken bij de vereniging en Jeroen Veldhuijzen al ongeveer 38 jaar. Hun drijfveer? Zij vinden het ontzettend belangrijk dat er kinderen in de dorpen kunnen sporten en dat er samenhorigheid is. Daarom organiseert Hamarithi ook nevenactiviteiten zoals de welbekende zeskamp.

Het evenement werd met bijna 600 mensen als druk bezocht beschouwd, ondanks de hitte. De vereniging zorgde voor grote ventilatoren en waaiers die de mensen voor een klein bedrag konden kopen. Ook waren er ijsjes en koud drinken te koop.

Hamarithi bedankt al haar sponsoren die deze show en de verloting mede mogelijk maakten.

Hamarithi zoekt nog jeugdleden die na de zomervakantie willen turnen, dansen of springen. 

Ik vond het zooooo leuk!

Mooie sprongen waren er van de recreatie en springgroepen!
Foto met dank aan Chantal Huijbers-Brands
De 12+ groep zorgde voor spektakel met o.a. een stukje playback op Mama Mia!
Foto met dank aan Chantal Huijbers- Brands

Twee geslaagde meiden stonden even in het zonnetje voor hun act begon.
Foto met dan aan Chantal Huijbers-Brands

Zomershow Hamarithi 2019

Deel met vrienden:

mei 26

Aukje de Haan turnt mee op Districtskampioenschap

Aalst/Amsterdam: Amsterdam was afgelopen zaterdag strijdtoneel voor het districtskampioenschap. Namens Hamarithi turnde Aukje de Haan mee.

Aukje turnt mee in de senioren in de 5e divisie en begon op balk met een stabiele oefening. Een goede start is het halve werk. Na balk kwam vloer waar ze een super mooie oefening laat zien en daar haalt ze een 11.500. Met deze score gooit ze hoge ogen en dit is dan ook goed voor een 5e plaats. Sprong is door een blessure een tijd niet goed getraind en ook dit was terug te zien in het cijfer. Als laatste kwam brug daar turnde ze mooi door en haalde een 10.233. Aukje eindigde als 17e. Er turnden 36 turnsters mee.

Deel met vrienden:

mei 25

Tessa, Mari-Lynn en Hannah turnen op NK 3e divisie!

Vianen/Aalst: Afgelopen zaterdag turnden drie leden van Hamarithi hun NK. Voor de drie meiden was het een mooie ervaring.

De zusjes Mari-Lynn en Hannah van Boggelen turnen samen in de categorie jeugd, die verdeeld is over 2 jaar. De eerste jaars jeugdturnster is Mari-Lynn, die nog in de voorgeschreven oefenstof turnt. Hannah turnt een leeftijdscategorie verder, in de tweede jaars jeugd. 

De talentvolle dames startte ieder stuk voor stuk goed. Hannah behaalde 11,800 punten op de vloer. Mari-Lynn startte met een goede brugoefening, maar de jury vond de amplitude minimaal waardoor een hoge score uitbleef. Hannah sprong vervolgens half in, half uit en deed dit netjes. Op balk turnde Mari-Lynn een volledige plusoefening en met een enkele wiebel hield zij zich goed staande. De vloeroefening van Mari-Lynn werd netjes en beheerst geturnd en ook de brugoefening van Hannah was netjes. Ze turnden hun NK-finale zonder grote fouten. Mari-Lynn werd 21e en Hannah 16e. Een knappe prestatie, want slechts de beste 36 turnsters uit Nederland kwamen in actie. 

Aan het einde van de dag mocht senior turnster Tessa van Dalen turnen. Voor hamarithi een unieke prestatie, want dit was de enige categorie waarin zij nog nooit op een NK had gestaan. Tessa startte met een mooie balkoefening, maar liet punten liggen door een wankeling te maken tussen de combinatie radslag-arabier-salto. Dit zorgde voor een halve punt aftrek. Bij het onderdeel vloer werd gekozen voor alles of niets. Tessa koos voor alles en ging de uitdaging aan. Ze turnde voor het eerst een anderhalve schroef en een salto uitstap arabier hele schroef. Eerstgenoemde was zo ruim en actief ingezet dat ze buiten de vloer landde. Desondanks een prima oefening met een goede score. Na het onderdeel sprong, dat ook powervol werd uitgevoerd, stond Tessa op een 7e plaats. Helaas gebeurde er op de brug iets wat nog nooit gebeurd is. Met haar zolendraai-wippertje combinatie gleed haar voet van de stok. Dit zorgde voor zo veel aftrek dat zij hard kelderde in het klassement. Ze werd allround 34e. 

Wil je ook komen turnen bij Hamarithi of hoger op? Kijk dan eens op onze website: www.hamarithi.nl 

De zusjes Hannah en Mari-Lynn op het NK
Deel met vrienden:

apr 07

Medailleregen voor Hamarithi bij toestelfinales!

Vele medailles voor onze meiden!

Aalst/Culemborg: Bijna alle selectieleden van Hamarithi hadden zich geplaatst voor een of meerdere toestellen. Zaterdag 6 april mochten de meiden laten zien wat ze kunnen.

Wedstrijd 1 had Naomi bij de categorie pupil 2 N3 zich geplaatst op sprong. Haar overslag ging goed en haar streksalto was op een stapje na zo goed als perfect. Helaas waren haar concurrenten net iets sterker met minimaal verschil eindigde zij als 6e . In niveau jeugd N4 wist Marjorie het brons te veroveren op sprong en bij de jeugd 6e divisie was het zilver voor Roosmarijn en het brons voor Eline. Bij het toestel brug turnde Josefine pupil 2 N3 een oefening zonder stopjes en een mooie streksalto als afsprong zij eindigde op de 5e plaats. Ook Roosmarijn pakte op dit toestel weer een medaille. Op het rek had Emma bij de jeugd 1 N4 in de trainingen veel vooruitgang laten zien, vandaag turnde zij een mooie oefening met hoge opzwaaien werd beloond met de 1ste plaats. Op het altijd spannende toestel balk werd Marjorie knap 3e  en Eline 2e.

Op het toestel vloer was Marjorie overduidelijk het sterkste van haar groepje en mocht de verzameling van vandaag aanvullen met de gouden medaille. Ook hier kregen Eline goud en Roosmarijn zilver voor hun prestatie. Eline die alle voorgaande wedstrijden steeds net naast het podium greep heeft laten zien in de top van haar niveau mee te draaien en gaat naar huis met 3 medailles.

Wedstrijd 2 hadden Didi instap D3 en Aukje senior E zich geplaatst voor alle toestellen. Didi bleef netjes op de balk staan en won op dit toestel brons. Aukje liet een prachtig vloeroefening zien en turnde haar brug oefening netjes door. Amber junior H die in de voorwedstrijd verre weg de hoogste score haalde op vloer kon helaas door blessure haar oefening niet afmaken.

In de laatste wedstrijd turnde Nayinthe een mooie wedstrijd. Ze ging voor twee moeilijke sprongen en behaalde brons. Vera senior C werd hier 4e. Esmeralda pupil 2 D1 sprong zichzelf op dit toestel naar de  2e plaats met een mooie overslag en streksalto. 

Op het toestel brug wonnen Nayinthe en Fleur zilver. Nienke ook senior C turnde haar oefening op brug achter elkaar door met een perfect uitgevoerde wipper eindigde zij op de 6de plaats. 

Eva turnt mee in de instap D1. Ze heeft een top seizoen gedraaid ook nu op balk hield ze haar zenuwen onder controle wat werd beloond met de 1e plaats en ook Emma ging er met goud van door. Vera en Fleur volgde op de voet met zilver en brons.

 

De vloerfinale waar deze wedstrijd ronde maar liefst negen Hamarithi-meisjes voor waren geplaatst werden dan ook prachtige oefeningen geturnd. Eva scoorde ruim het goud, maar clubgenootje Isabel won zilver.

Daniëlle turnt in de pupil 1 D1. Ze greep net naast de gouden medaille, maar was met zilver zo blij dat ze met een grote lach op haar gezicht naar huis ging. Bij de jeugd 1 D1 turnde Lieke mee. Ze is dit seizoen gegroeid in haar kunnen, zo trots als een pauw liet zij dit zien aan de jury en wat waren de trainsters dan ook blij dat zij op de 2e plaats mocht gaan staan. Nayinthe won ook op de toestel zilver en gaat naar huis met 3 medailles. Valerie turnt als junior D en straalde helemaal en turnde haar vloeroefening vol plezier zij werd door de jury beloond met brons.

Een lange dag met veel Hamarithi-turnsters die zich voor deze dag wisten te plaatsen. Zij hebben er hard voor getraind en dik verdiend met hun prijzen deze dag afsloten. 

 

 

 

Een heel aantal meiden van Hamarithi met hun medailles.
Deel met vrienden:

apr 06

Drie turnsters door naar NK!

Brons voor Tessa!

Aalst/Leusden: In Leusden werd zaterdag 6 april de halve finale van het bondskampioenschap geturnd in de derde divisie.

Vanuit elke regio mochten de beste turnsters, slechts 10 tot 20%, aantreden op deze halve finale. Hamarithi turnt in een van de sterkste regio’s van Nederland, namelijk in Mid-West. Daarin turnen ook de bekende grote clubs vanuit Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Tessa van Dalen, Mari-Lynn en Hannah van Boggelen bleken de beste uit de regio te zijn en stroomden door.

Mari-Lynn van Boggelen turnde mee in de 1e jaars jeugd. Ze startte met een elegante vloeroefening. Met een 6e score met 12,333 weet ze dat ze de volgende keer er nog een schepje bovenop kan doen. Ook haar brugoefening was vol power en goed voor een 6e plaats. Op balk bleef ze ondanks de zenuwen goed staan met de moeilijke onderdelen tiktak en boogje. Ze werd 5e met maar 0,4 verwijderd van het podium.

Bij de 2e jaars jeugd turnde zus Hannah van Boggelen. Ze begon haar wedstrijd op balk en liet daarop een mooie arabier salto zien. Een 8e score in het klassement. Hierna volgde de vloer, sprong en brug. Alles turnde ze mooi en netjes mee. Hannah werd allround 10e, waarbij er 12 startbewijzen in deze categorie waren.

Senior Tessa van Dalen wist vooraf dat het voor haar een uitdaging zou worden. Veel concurrentie en maar 5 startbewijzen voor het NK op deze dag! Ze begon haar wedstrijd met veel power op vloer, waarbij ze liet zien wat ze kan. Dit resulteerde in een prachtige score. Op naar sprong waar ze met haar half in, heel uit 11,233 punten behaalde. Bij de brug turnde ze haar aller beste oefening tot nu toe en behaalde hierbij de 5e plaats. Op balk hield ze haar hoofd koel en met één klein foutje kwam ze er goed vanaf. Tessa werd 3e en stroomt hiermee ook door naar het NK!

De meiden zullen op 18 mei het Bondskampioenschap NK 3e divisie turnen in Vianen.

 

Tessa, Mari-Lynn en Hannah gaan door naar het NK 2019!
Deel met vrienden:

apr 01

Hannah Districtskampioen!

 Aalst/Amsterdam: Op zaterdag 30 maart was het Districtskampioenschap te Amsterdam voor de 3e divisie. Namens Hamarithi mochten elf turnsters deelnemen na twee goede voorwedstrijden.  In de eerste ronde turnden Josefine ’t Lam en Naomi de Keizer bij de pupillen 2 N3. In een sterk veld wist Naomi de 12e plaats op sprong te bemachtigen met 13,234. Helaas maakte zij bij balk een foutje waardoor ze zakje in het allround klassement. Hierdoor werd ze 28e. Josefine kampt met een blessure waardoor de afgelopen weken niet getraind kon worden. Vol goede moed verscheen zij aan de start. Voor haar was een 8e plaats op balk een prima opsteker.  

 

Bij de jeugd N4 turnsters waren Emma van de Werken, Marjorie Brandsma en Mari-Lynn van Boggelen aanwezig. Mari-Lynn was de hele week ziek geweest en bleek ook vandaag nog niet fit te zijn. Een 11e plaats op brug was het hoogste haalbare. Op balk beging zij een grove fout door een onderdeel te vergeten. Emma deed er op de brug nog een schepje bovenop met een 8e plaats en 13,267 punten. Zij turnde een stabiele wedstrijd goed voor een 20e plaats. Marjorie gooide hoge ogen op de vloer met een prachtig uitgevoerde oefening. Met 13,600 en de 6e plaats eindigde zij op de 14e plaats.  

 

De tweedejaarsjeugd-meiden Nayinthe van den Heuvel en Hannah van Boggelen turnden naar wat ze konden. Nayinthe werd, ondanks een val op balk, knap 11e. Ze scoorde het 4e cijfer op sprong met een prachtige half in, half uit en werd dik eerste met haar vloeroefening met schroefsalto. Hannah turnde ontzettend netjes, waarbij vooral de jury onder de indruk was van haar balkoefening. Ze scoorde hier het hoogste van haar categorie met 11,767 punten. Ze kreeg allround het goud omgehangen met een puntentotaal van 45,500 punten.  

 

Valérie Brandsma turnde overtuigend op balk en vloer met beide een derde score in het klassement. Op brug en sprong liet ze nog wat punten liggen. Positief was dat wel haar opzwaai geteld werd. Een 7e plaats voor haar is een mooie prestatie op deze finale. Emma turnde netjes en vooral op de balk met een 6e plaats. Op de andere toestellen was de concurrentie erg groot. Ze eindigde als 19e.  

Als laatste mochten de senioren laten zien wat ze waard zijn. Tessa van Dalen turnde een goede wedstrijd als voorbereiding op de halve finale NK dat volgende week plaatsvindt. Op brug kan zij er nog een schepje boven op doen komend weekend. Nu werd ze 20e. Fleur turnt als eerstejaars senior al heel goed mee. Ze eindigde als 13e, waarbij vooral haar balkoefening een succes bleek.  

 

Jeugd en senioren turnsters turnden goed mee.
Deel met vrienden:

mrt 17

Hamarithileden sparen voor nieuwe airtrack!

Deel met vrienden:

Oudere berichten «